Merkartikelen met tot wel 80% korting
Verlengde herroepingstermijn tot 15.01.2021
Taal wijzigen:

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en informatie voor klanten

Inhoudsopgave

A. Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

2. Het sluiten van een overeenkomst

3. Prijzen en betalingsvoorwaarden

4. Leverings- en verzendvoorwaarden

5. Aansprakelijkheid bij gebreken

6. Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank en taal waarin een overeenkomst wordt opgesteld

7. Eigendomsvoorbehoud

8. Lidmaatschap van de SportSpar-DealClub

9. Informatie over de online beslechting van geschillen

10. Overige bepalingen

11. Afsluitende bepalingen

B. Informatie voor klanten

1. Informatie over de identiteit van de verkoper

2. Informatie over de wezenlijke kenmerken van producten of diensten

3. Informatie over de totstandkoming van een overeenkomst

4. Informatie over betaling en levering

5. Informatie over de technische stappen die tot het sluiten van een overeenkomst leiden

6. Informatie over de opslag van de tekst van de overeenkomst

7. Informatie over de technische middelen om invoerfouten te herkennen en te corrigeren

8. Informatie over de talen die voor het sluiten van een overeenkomst beschikbaar zijn

9. Informatie over gedragscodes waarmee de verkoper heeft ingestemd

 

A. Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden van Sportspar GmbH (hierna ‘verkoper’ genoemd) gelden voor alle overeenkomsten die een consument of ondernemer (hierna ‘klant’ genoemd) sluit met de verkoper inzake de producten en/of diensten die de verkoper in zijn online shop aanbiedt. Hierbij wordt het opnemen van eigen voorwaarden van de klant van de hand gewezen, tenzij er iets anders is overeengekomen.

1.2 Consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die hoofdzakelijk noch aan zijn commerciële activiteiten noch aan zijn zelfstandige beroepsuitoefening kunnen worden toegerekend. Ondernemer is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon of een rechtsbevoegde personenvennootschap die bij het aangaan van een rechtshandeling zijn commerciële activiteiten of zelfstandige beroep uitoefent.

2. Het sluiten van een overeenkomst

2.1 De aanbiedingen in de online shop zijn een vrijblijvende uitnodiging aan de klant om een aanbod te doen.

 

2.2 De klant kan uit het assortiment van de webshop producten selecteren en hij kan deze met de knop ‘Aan winkelwagen toevoegen’ in een virtuele winkelwagen doen. Met de knop ‘Tegen betaling bestellen’ dient hij een bindend verzoek in om de producten in de winkelwagen te kunnen kopen. Voordat de klant de bestelling verstuurt, kan hij de gegevens altijd wijzigen en bekijken. Het verzoek wordt echter alleen als gegeven en verzonden beschouwd, wanneer de klant via de knop ‘Tegen betaling bestellen’ deze contractuele bepalingen heeft geaccepteerd en in zijn verzoek heeft opgenomen.

 

2.3 De verkoper stuurt de klant vervolgens per e-mail een automatische ontvangstbevestiging, waarin de bestelling van de klant nogmaals staat beschreven en die de klant via de knop ‘Afdrukken’ kan afdrukken. De automatische ontvangstbevestiging geeft alleen aan dat de bestelling van de klant door de verkoper is ontvangen en betekent niet dat het verzoek is geaccepteerd. De verkoper kan het aanbod van de klant accepteren door een schriftelijke (brief) of een elektronische (fax of e-mail) bestelbevestiging te versturen of door het product binnen vijf dagen te leveren. De verkoper heeft het recht om de acceptatie van de bestelling af te wijzen.

 

2.4 De afhandeling van de bestelling en de contactopname vinden meestal per e-mail en via een automatisch proces plaats. De klant moet ervoor zorgen dat het e-mailadres dat hij voor de afhandeling van de bestelling heeft opgegeven, juist is zodat de door de verkoper verzonden e-mails

op dit adres kunnen worden ontvangen. De klant moet er met name bij het gebruik van spamfilters voor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door derden die door hem belast zijn met de afhandeling van de bestelling worden verzonden, ook daadwerkelijk ontvangen kunnen worden.

 

3. Prijzen en betalingsvoorwaarden

3.1 De aangegeven prijzen van de verkoper zijn eindprijzen en zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting (btw). Eventuele aanvullende leverings- en verzendkosten worden in de betreffende productbeschrijving apart vermeld.

 

3.2 Bij leveringen naar landen buiten de Europese Unie kunnen soms extra kosten ontstaan, waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die door de klant moeten worden betaald. Daartoe behoren bijvoorbeeld kosten voor het overmaken van geld door kredietinstituten (bijv. overschrijvingskosten, kosten voor het omwisselen van valuta) of invoerrechten c.q. belastingen (bijv. tol).

 

3.3 De klant kan betalen via bankoverschrijving, Paypal, koop op rekening (via PayPal Plus), creditcard (Unzer), Amazon Pay of directe overschrijving. Daarnaast is met de functie ‘Inloggen en betalen met Amazon’ c.q. ‘Betalen met Amazon’ (Amazon Payments) ook betaling mogelijk, en wel op basis van de via een Amazon-klantaccount opgeslagen verzend- en betalingsgegevens van de klant.

 

3.4 De aankoopprijs en de verzendkosten dienen bij de betaalmethoden ‘Bankoverschrijving’, ‘PayPal’, ‘Creditcard (Unzer)’, ‘Amazon Pay’, ‘Directe overschrijving’ of bij de functie ‘Inloggen en betalen met Amazon’ c.q. ‘Betalen met Amazon’ (Amazon Payments) direct bij het sluiten van de overeenkomst te worden voldaan.

 

3.5 Bij de betaalmethode ‘PayPal’ wordt de betaling afgehandeld door de betalingsdienst PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna ‘PayPal’ genoemd), met inachtneming van de PayPal-gebruiksvoorwaarden, die bekeken kunnen worden op:

 

https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/useragreement-full

 

Voorwaarde hiervoor is dat de klant een PayPal-account opent c.q. al over een dergelijke account beschikt.

 

3.6 Wordt de betaalmethode ‘Koop op rekening (via PayPal Plus)' gekozen, dan dient de aankoopprijs voldaan te worden nadat het product geleverd en in rekening is gebracht. In dat geval moet de aankoopprijs binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de factuur en zonder aftrek van kosten aan PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg (hierna ‘PayPal’ genoemd) worden betaald. Voorwaarde voor de betaalmethode ‘Koop op rekening (via PayPal Plus)' is een succesvolle controle van de kredietwaardigheid door PayPal. Wanneer de klant na controle van de kredietwaardigheid toestemming krijgt om pas na ontvangst van de producten te betalen, vindt de afhandeling van de betaling in samenwerking met PayPal plaats, aan wie de verkoper zijn betalingsvordering overdraagt. De klant kan in dat geval zijn schuld alleen door betaling aan PayPal voldoen. De verkoper blijft ook bij de betaalmethode ‘Koop op rekening (via PayPal Plus)’ verantwoordelijk voor het afhandelen van algemene vragen van de klant, bijv. over het product, de levertijd, de verzending, retouren, klachten, herroepingsverklaringen en -toezendingen of creditnota's. Verder gelden in zoverre de PayPal-gebruiksvoorwaarden (zie hierboven); de klant kan deze tijdens het bestelproces inzien en moet deze bevestigen.

 

4. Leverings- en verzendvoorwaarden

4.1 Het product wordt per post verzonden naar het door de klant opgegeven afleveringsadres. Bij de afhandeling van de transactie is het afleveringsadres doorslaggevend dat bij de afhandeling van de order door de verkoper is aangegeven. Het verzendrisico draagt de aanbieder wanneer de klant consument is.

 

4.2 De ontstane verzendkosten, die afhankelijk zijn van het betreffende land waarnaar het product wordt geleverd, alsmede van de soort verzending, de afmetingen en het gewicht van het bestelde product, worden de klant via het bestelformulier meegedeeld en moeten door de klant worden betaald, voor zover de klant geen gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht. Nadere informatie vindt de klant op https://www.sport-korting.nl/verzendkosten

 

4.3 De verkoper heeft het recht om deelleveringen te verrichten, voor zover dit voor de klant redelijk is. Bij deelleveringen ontstaan voor de klant alleen verzendkosten bij de eerste deellevering. Als de deelleveringen op verzoek van de klant plaatsvinden, berekent de verkoper verzendkosten voor elke deellevering.

 

4.4 Stuurt het transportbedrijf het verzonden product terug naar de verkoper, omdat het niet bij de klant kon worden afgeleverd, dan dient de klant de kosten voor de mislukte verzending te betalen. Dit geldt niet als de klant zijn herroepingsrecht uitoefent door de levering te weigeren, wanneer hij niet verantwoordelijk is voor de situatie die als gevolg van de mislukte aflevering is ontstaan of wanneer hij tijdelijk verhinderd was om de aangeboden levering te accepteren, tenzij de verkoper hem tijdig op de hoogte heeft gesteld van de levering.

 

4.5 Bij uitoefening van het annuleringsrecht moet de klant de directe kosten van de retourzending van de producten betalen.

 

4.6 Als de klant het product zelf afhaalt, informeert de verkoper de klant eerst per e-mail dat het door hem bestelde product kan worden opgehaald. Na ontvangst van deze e-mail kan de klant het product na overleg met de verkoper ophalen. In dat geval worden er geen verzendkosten in rekening gebracht.

 

5. Aansprakelijkheid bij gebreken

5.1 Voor alle producten uit de online shop geldt een wettelijke garantie. De garantietermijn voor ondernemers bij door de verkoper geleverde producten bedraagt twaalf maanden.

 

5.2 Voor de door de verkoper geleverde producten geldt alleen extra garantie als deze uitdrukkelijk in de bestelbevestiging van de betreffende bestelling is vermeld.

 

6. Aansprakelijkheid

6.1 Schadevergoedingsclaims van de kant van de klant zijn uitgesloten. Dit is niet van toepassing op schadevergoedingsclaims van de kant van de klant voortvloeiende uit het ontstaan van dodelijk letsel, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid of uit het niet nakomen van wezenlijke contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen) alsmede uit de aansprakelijkheid voor overige schade die is veroorzaakt door opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim van de kant van de verkoper. Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming noodzakelijk is voor het bereiken van het doel van de overeenkomst.

 

6.2 Bij niet-nakoming van wezenlijke contractuele verplichtingen is de verkoper alleen aansprakelijk voor schade die voor de overeenkomst typisch en voorzienbaar is, wanneer deze door lichte nalatigheid is veroorzaakt, tenzij het gaat om schadevergoedingsclaims van de kant van de klant voortvloeiende uit het veroorzaken van dodelijk letsel, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid.

 

6.3 De beperkingen in 6.1 en 6.2 gelden ook voor de wettelijke vertegenwoordigers en assistenten van de verkoper, wanneer er direct tegen hen claims worden ingediend.

 

6.4 De voorschriften van de productaansprakelijkheidswet of garantieverklaringen van de verkoper blijven onaangetast.

 

7. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten blijven het eigendom van de verkoper totdat alle kosten volledig zijn betaald.

 

 8. Lidmaatschap van de SportSpar-DealClub

8.1 De SportSpar-DealClub is een lidmaatschapsprogramma voor klanten, dat zijn leden verschillende diensten en voordelen biedt. Details over het lidmaatschapsprogramma, met name over de betreffende diensten en de actuele prijzen van een lidmaatschap, is beschikbaar via de informatiepagina. De bepalingen van punt 8 bepalen de wederzijdse rechten en plichten van een DealClub-lidmaatschap.

8.2 Deelname aan het DealClub-lidmaatschapsprogramma is vrijblijvend. De voorwaarde is dat deelnemers het 18e levensjaar hebben voltooid. Er bestaat geen wettige aanspraak op toelating tot deelname aan het DealClub-lidmaatschapsprogramma. De verkoper kan de toelating van een klant tot deelname aan het DealClub-lidmaatschapsprogramma zonder opgaaf van redenen weigeren. De verkoper behoudt zich tevens het recht voor om klanten in geval van misbruik van de deelname aan het DealClub-lidmaatschapsprogramma uit te sluiten.

8.3 De klant mag op hetzelfde moment slechts over één DealClub-lidmaatschap beschikken. Het afsluiten van een nieuw lidmaatschap is pas na afloop van het bestaande lidmaatschap mogelijk. De verkoper behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap van een klant die reeds over een ouder lidmaatschap beschikt, met directe ingang, eventueel met terugbetaling van de voor het nieuwere lidmaatschap reeds voldane bedragen, te beëindigen.

8.4 Voor deelname aan het DealClub-lidmaatschapsprogramma moet de klant de volgende akkoordverklaring afgeven: "Ik eis uitdrukkelijk en ga er tegelijkertijd mee akkoord dat u reeds voor het einde van de herroepingstermijn met de uitvoering van de diensten, die voorwerp van de overeenkomst zijn, begint. Ik ben ervan op de hoogte dat ik reeds door de volledige uitvoering van de overeenkomst het herroepingsrecht waar ik wettelijk gezien recht op heb, verlies."

8.5 De looptijd van het DealClub-lidmaatschap bedraagt zes maanden na afsluiting van het lidmaatschap. Het lidmaatschap eindigt na afloop van deze periode, zonder dat hiervoor opzegging is vereist. Het lidmaatschap wordt niet automatisch verlengd. Tijdens de looptijd bestaat geen recht op een gewone opzegging van het lidmaatschap. Het recht op opzegging om belangrijke redenen blijft onverlet.

8.6 De verkoper behoudt zich het recht voor om het DealClub-lidmaatschapsprogramma met adequate bescherming van de belangen van de deelnemende klanten te beëindigen, tijdelijk te onderbreken of door een ander lidmaatschapsprogramma te vervangen voor zover dit om belangrijke redenen noodzakelijk is. Reeds voor het lidmaatschap betaalde bedragen worden in dit geval – eventueel pro rata temporis – gerestitueerd.

 

9. Informatie over de online beslechting van geschillen

De commissie van de Europese Unie stelt een platform beschikbaar voor de online beslechting van geschillen. Dit zog. OS-platform moet bedrijven en verbruikers helpen om geschillen over contractuele verplichtingen voortvloeiende uit koop- en dienstverleningsovereenkomsten die via het internet zijn gesloten, buitenrechtelijk op te lossen. Het OS-platform is via de volgende link bereikbaar: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

De verkoper is in principe niet bereid en ook niet verplicht tot deelname aan procedures voor de beslechting van geschillen bij een instantie voor de beslechting van consumentengeschillen.

 

10. Overige bepalingen

10.1 De klant heeft alleen recht op verrekening wanneer zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of door de verkoper niet worden bestreden.

 

10.2 De klant is alleen gerechtigd om een retentierecht uit te oefenen indien zijn tegenvordering op dezelfde overeenkomst berust.

 

10.3 Als de levering of een andere prestatie onmogelijk wordt als gevolg van force majeure, met name door natuurrampen, oorlog, burgeroorlog, terroristische aanslagen, is de leveringsplicht van de verkoper uitgesloten. Reeds betaalde bedragen worden door de verkoper onmiddellijk terugbetaald.

 

11. Afsluitende bepalingen

11.1 Wanneer afzonderlijke bepalingen van een overeenkomst tussen Sportspar GmbH en de klant geheel of gedeeltelijk ongeldig of nietig zijn of worden, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverminderd van kracht. De partijen verplichten zich ertoe om de ongeldige of nietige bepaling door een geldige bepaling te vervangen die het gewenste economische doel het meest benadert. Hetzelfde geldt ook bij een hiaat.

 

11.2 Wijzigingen van of aanvullingen op de overeenkomst tussen de verkoper en de klant moeten schriftelijk worden vastgelegd. Dat geldt ook voor de wijziging of opheffing van deze vormvereiste zelf.

 

11.3 Voor alle rechtsbetrekkingen van de partijen geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, waarbij de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Bij consumenten blijven de dwingende bepalingen van het land waarin de consument zijn gebruikelijke verblijfplaats heeft, onaangetast.

 

11.4 Handelt de klant als handelaar, als rechtspersoon van het publiekrecht of als publiekrechtelijk bijzonder vermogen gevestigd op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, dan is de rechtbank in de vestigingsplaats van de verkoper de enige bevoegde rechtbank voor alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen. Is de klant buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland gevestigd, dan is de rechtbank in de vestigingsplaats van de verkoper de enige bevoegde rechtbank voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen, wanneer de overeenkomst of vorderingen voortvloeiende uit de overeenkomst aan de beroepsmatige of commerciële activiteiten van de klant kunnen worden toegerekend.

 

11.5 De taal waarin de overeenkomst is opgesteld, is het Duits.

 

B. Informatie voor klanten

1. Informatie over de identiteit van de verkoper

Sportspar GmbH

Gustav-Adolf-Ring 7

04838 Eilenburg

Duitsland

Tel: +49 (0)3423 7007-0

Fax: +49 (0)3423 7007-40

E-mail: contact@sport-korting.nl

Directeur: Jevgenij Borisenko, Aleksandr Borisenko

Handelsregister: Kantongerecht Leipzig

Registernummer: HRB 32903

Btw-identificatienummer volgens § 27 a van de Duitse wet inzake omzetbelasting: DE272792878

2. Informatie over de wezenlijke kenmerken van producten of diensten

De wezenlijke kenmerken van het product of de dienst kunnen worden afgeleid uit de desbetreffende, door de verkoper gekozen productbeschrijving.

 

3. Informatie over de totstandkoming van een overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand met inachtneming van lid 2 van de algemene voorwaarden van de verkoper (zie hierboven).

 

4. Informatie over betaling en levering

De overeenkomst komt tot stand met inachtneming van lid 3 van de algemene voorwaarden van de verkoper (zie hierboven). De levering vindt plaats met inachtneming van lid 4 van de algemene voorwaarden van de verkoper (zie hierboven).

 

5. Informatie over de technische stappen die tot het sluiten van een overeenkomst leiden

5.1 Om zijn aanbod via het online bestelformulier van de verkoper in te kunnen dienen, moet de klant de volgende technische stappen doorlopen:

 

5.1.1 Plaatsing van het gewenste artikel in de virtuele winkelwagen

5.1.2 Inloggen op de online shop door zijn gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren of – als er nog geen klantaccount is aangemaakt – door zichzelf als nieuwe klant te registreren, waarbij hij een klantaccount opent

5.1.3 Invoer van het factuur- en afleveringsadres

5.1.4 Kiezen van de gewenste betaalmethode

5.1.5 Kiezen van de gewenste verzendmethode

5.1.6 Overzicht van de bestelgegevens

5.1.7 Plaatsen van de bestelling

 

5.2 De acceptatie door de verkoper vindt plaats met inachtneming van lid 2.3 van de algemene voorwaarden van de verkoper (zie hierboven).

 

6. Informatie over de opslag van de tekst van de overeenkomst

De tekst van de overeenkomst wordt, naast deze algemene voorwaarden en de informatie voor klanten, door de verkoper opgeslagen en de klant in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief), nadat hij zijn bestelling heeft geplaatst, toegestuurd, . Bovendien wordt de tekst van de overeenkomst op de internetpagina van de verkoper gearchiveerd. De tekst kan door de klant via zijn met een wachtwoord beveiligde klantaccount na het invoeren van de betreffende inloggegevens worden geopend, mits de klant vóór het plaatsen van zijn bestelling een klantaccount in de online shop van de verkoper heeft aangemaakt.

 

7. Informatie over de technische middelen om invoerfouten te herkennen en te corrigeren

Voordat de klant de bindende bestelling plaatst, kan hij de ingevoerde gegevens via de normale toetsenbord- en muisfuncties nog corrigeren. Bovendien worden alle ingevoerde gegevens, voordat de bindende bestelling wordt geplaatst, nogmaals in een bevestigingsvenster weergegeven, waar ze via de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties nog gecorrigeerd kunnen worden.

 

8. Informatie over de talen die voor het sluiten van een overeenkomst beschikbaar zijn

De overeenkomst kan uitsluitend in de Duitse taal worden gesloten.

 

9. Informatie over gedragscodes waarmee de verkoper heeft ingestemd

De verkoper heeft zich verplicht tot naleving van de kwaliteitscriteria van Trusted Shops, die op het internet op http://www.trustedshops.de/shopbetreiber/qualitaetskriterien.html kunnen worden bekeken.

 

10. Gratis artikel bij retourzendingen

Als de koper in het kader van een promotiecampagne, die geen verband hield met de productwaarde van de aankoop, een gratis artikel heeft ontvangen, dan is de koper verplicht dit gratis artikel bij een retourzending ook te retourneren, als de verkoopwaarde door de retourzending tot onder de voor de promotiecampagne relevante productwaarde daalt.

 

F