Merkartikelen met tot wel 80% korting
Zonder verzendkosten vanaf € 80 in NL
Taal wijzigen:

Gegevensbescherming

Privacyverklaring

 

Hieronder informeren wij u over de verzameling van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website en wanneer wij via een contactformulier, per e-mail of telefonisch contact met u opnemen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u persoonlijk betrekking hebben, bijv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

 

I. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en van de Functionaris Gegevensbescherming

1. Verwerkingsverantwoordelijke volgens art. 4, lid 7 van de binnen de EU geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is SportSpar GmbH, Gustav-Adolf-Ring 7, 04838 Eilenburg, Duitsland, tel.: +49 (0)3423 7007-0, e-mail: kontakt@sportspar.de, zie onze colofon op https://www.sport-korting.nl/colofon.

2. Onze Functionaris Gegevensbescherming, advocaat dhr. Christian Krösch, SLK Compliance Services GmbH, Königsbrücker Straße 76, 01099 Dresden, Duitsland, is telefonisch bereikbaar op: +49 (0)351 896 763 60 of per e-mail: datenschutz@slk-compliance.de.

 

II. Algemene informatie over het verzamelen en doorgeven van persoonsgegevens en over de opslagduur

1. Wij verwerken uw persoonsgegevens met inachtneming van de bepalingen van de DSGVO [Duitse algemene verordening gegevensbescherming], de Duitse wet inzake gegevensbescherming (BDSG) en alle overige toepasselijke wet- en regelgeving.

2. In eerste instantie dient de gegevensverwerking voor het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst met u. Wanneer u per e-mail, via een contactformulier of telefonisch contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, evt. uw naam en uw telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. De belangrijkste rechtsgrond daarvoor is artikel 6, lid 1, punt b), van de AVG. Daarnaast kunnen wij u evt. volgens artikel 6, lid 1, punt a), 7, van de AVG, als toestemmingsvoorschriften op het gebied van gegevensbescherming, apart toestemming vragen. Uw gegevens verwerken wij ook om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, vooral wat betreft het handels- en belastingrecht. Dit vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt c), van de AVG. Voor zover noodzakelijk verwerken wij uw gegevens bovendien op basis van artikel 6, lid 1, punt f), van de AVG, om gerechtvaardigde belangen van ons of van derden te behartigen.

3. Uw persoonsgegevens worden niet om andere dan de hieronder genoemde doeleinden aan derden doorgegeven. Wij sturen uw persoonsgegevens alleen door naar derden wanneer u overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), van de AVG uitdrukkelijk toestemming daarvoor hebt gegeven, het doorsturen volgens artikel 6, lid 1, punt f), van de AVG noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte en er geen reden is om aan te nemen dat u een zwaarder wegend belang ten aanzien van het niet-doorsturen van uw gegevens hebt, voor het geval betreffende het doorsturen volgens artikel 6, lid 1, punt c), van de AVG geen wettelijke verplichting bestaat en dit wettelijk toegestaan is en volgens artikel 6, lid 1, punt b), van de AVG voor de afhandeling van overeenkomsten met u noodzakelijk is.

4. Als wij voor afzonderlijke functies van ons aanbod gebruik moeten maken van ingehuurde dienstverleners of uw gegevens voor commerciële doeleinden willen gebruiken, zullen wij u gedetailleerd over de betreffende procedures informeren, zoals hieronder wordt vermeld. Daarbij noemen wij ook de vastgestelde criteria voor de opslagduur.

5. Wij wissen uw persoonsgegevens zodra deze voor de volgende doeleinden niet meer noodzakelijk zijn. Na beëindiging van de overeenkomst blijven uw persoonsgegevens opgeslagen zolang wij wettelijk daartoe verplicht zijn. Dit hangt meestal samen met wettelijke bewijs- en bewaarplichten, die onder andere door de (Duitse) belastingwet (Abgabenordnung) zijn geregeld. Volgens deze regelgeving is de maximale bewaartermijn tien jaar. Bovendien kan het voorkomen dat persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode waarin claims tegen ons kunnen worden ingediend (wettelijke verjaringstermijn van drie of tot dertig jaar).

 

III. Verzamelen van persoonsgegevens via onze website1. Het bezoeken van onze website

1.1 Als u onze website uitsluitend bezoekt om informatie te zoeken, d.w.z., wanneer u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij uitsluitend de persoonsgegevens die uw browser naar onze server stuurt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij gegevens die voor ons technisch gezien noodzakelijk zijn om u onze website te kunnen tonen en de stabiliteit en veiligheid te kunnen garanderen. De gegevens worden eveneens opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen. Tot deze gegevens behoren het IP-adres, de tijdstempel van de aanvraag met datum, tijd en tijdzone, het geopende URL-pad, de HTTP-statuscode, de verzonden hoeveelheid gegevens, de website vanwaaruit de aanvraag komt (de zgn. referrer) en de user agent. Laatstgenoemde bevat gegevens over de browsernaam en -versie, het besturingssysteem en de voorkeurstaal.

1.2 Rechtsgrond voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is artikel 6, lid 1, punt f), van de AVG.

1.3 De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk voor de browser om de website te kunnen laden. Hiervoor moet uw IP-adres gedurende de sessie opgeslagen blijven. De opslag in logbestanden vindt plaats om de functionaliteit van de website te garanderen. Bovendien dienen de gegevens voor de optimalisatie van de website en om de veiligheid van onze informatietechnologische systemen te waarborgen. Tot deze doeleinden behoort ook ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van de gegevensverwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), van de AVG. Daarbij worden de gegevens echter niet voor marketingdoeleinden geanalyseerd.

1.4 De gegevens worden gewist zodra ze niet meer noodzakelijk zijn om het doel van het verzamelen ervan te bereiken. Bij de verzameling van gegevens met het oog op de beschikbaarstelling van de website is dat het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd. Logbestanden worden binnen tien dagen na het oproepen van de website gewist.

1.5 Het verzamelen van de gegevens bij het bezoeken van de website en de opslag van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor het gebruik van de website. Daarvoor hebt u dan ook geen bezwaarmogelijkheid.

 

2. Gebruik van cookies

2.1 Bij het gebruik van onze website worden er cookies in uw computersysteem opgeslagen. Cookies zijn tekstbestanden die in de internetbrowser c.q. door de internetbrowser in uw computersysteem worden opgeslagen. Als u een website opent, kan er een cookie in uw besturingssysteem worden opgeslagen. Dit cookie bevat een typische tekenvolgorde, waarmee de browser duidelijk kan worden geïdentificeerd als de website opnieuw wordt geopend.

2.2 Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en werking hieronder worden uitgelegd:

•tijdelijke cookies (transient);

•permanente cookies (qua tijd beperkt gebruik);

•cookies van derden (door externe aanbieders overeenkomstig aparte informatie).

2.3 Tijdelijke cookies worden automatisch gewist wanneer u de browser sluit. Daartoe behoren met name de sessiecookies. Deze slaan een zgn. sessie-ID op, waarmee diverse aanvragen van uw browser aan een gezamenlijke sessie kunnen worden toegewezen. Zo kan uw computer worden herkend wanneer u onze website weer bezoekt. De sessiecookies worden gewist wanneer u zich afmeldt of de browser sluit. De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van tijdelijke cookies is artikel 6, lid 1, punt f), van de AVG. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van websites voor u te vereenvoudigen. Enkele functies van onze website kunnen zonder het gebruik van cookies niet worden aangeboden. Daarvoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawissel weer wordt herkend. Tot deze doeleinden behoort ook ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), van de AVG.

2.4 Permanente (persistent) cookies worden uitsluitend toegepast in verband met de door ons gebruikte webanalysediensten en alleen zolang dit overeenstemt met het doel; ze hebben een levensduur van maximaal twee jaar. U kunt de cookies in de veiligheidsinstellingen van uw browser altijd wissen. In dat geval zouden de functies en de gebruikersvriendelijkheid van het aanbod beperkt kunnen worden. De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van permanente cookies is artikel 6, lid 1, punt f), van de AVG. Het gebruik van analysecookies is bedoeld om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Door de analysecookies zien wij hoe de website wordt gebruikt en kunnen we ons aanbod continu optimaliseren. Tot deze doeleinden behoort ook ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), van de AVG.

2.5 Cookies die voor onze dienstverlening technisch gezien niet vereist zijn, worden alleen met uw toestemming gebruikt; deze kunt u altijd weer intrekken. \Door verder gebruik te maken van de website, inclusief de betreffende browserinstellingen, stemt u in het kader van deze privacyverklaring in met het gebruik van cookies. U kunt via de instellingen van uw browser uw toestemming aan ons kenbaar maken, door bijvoorbeeld te bepalen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en u deze pas accepteert wanneer u dit uitdrukkelijk hebt bevestigd. U kunt zo ook bepalen dat u cookies alleen voor bepaalde gevallen of in het algemeen accepteert. U kunt uw browserinstelling volgens uw eigen wensen configureren en bijv. cookies van derden of alle cookies accepteren of weigeren. Wij wijzen er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website kunt gebruiken. De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor analysedoeleinden is, indien de gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven, artikel 6, lid 1, punt a), van de AVG.

 

3. Overige functies van en aanbiedingen op onze website

3.1 Naast het gebruik van onze website puur voor informatiedoeleinden bieden wij diverse diensten aan, die u kunt gebruiken als ze interessant voor u zijn. Daarvoor moet u meestal aanvullende persoonsgegevens verstrekken, die wij voor de betreffende dienstverlening gebruiken en waarvoor de eerdergenoemde gegevensverwerkingsprincipes gelden.

3.2 Voor de verwerking van uw gegevens maken wij gedeeltelijk gebruik van externe dienstverleners. Deze zijn zorgvuldig door ons geselecteerd, hebben de opdracht gekregen om zich aan onze instructies te houden en worden regelmatig gecontroleerd.

3.3 Bovendien kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden doorgeven wanneer wij samen met partners deelname aan acties, prijsvragen, het sluiten van overeenkomsten of soortgelijke diensten aanbieden. Nadere informatie hierover krijgt u wanneer u uw persoonsgegevens verstrekt of hieronder in de beschrijving van de aanbieding.

3.4 Indien onze dienstverleners of partners in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd zijn, informeren wij u over de gevolgen hiervan in de beschrijving van de aanbieding.

 

4. Gebruik van contactformulieren

4.1 Overige persoonsgegevens worden alleen verzameld wanneer u ons deze vrijwillig via onze contactformulieren ter beschikking stelt. In dat geval registreren wij de informatie die voor het opnemen van contact noodzakelijk is. Daartoe behoren vooral naam en verstrekte contactgegevens, datum en reden voor de contactopname. De door u verstrekte persoonsgegevens zullen wij alleen gebruiken om u de gewenste producten en diensten beschikbaar te kunnen stellen (rechtsgrond artikel 6, lid 1, punt b), van de AVG) of voor andere doeleinden waarvoor u toestemming hebt gegeven (rechtsgrond artikel 6, lid 1, punt a), van de AVG) en die in deze privacyverklaring staan beschreven. U kunt uw toestemming, bijvoorbeeld voor het plaatsen van cookies door externe aanbieders of voor webtracking door hen, ook via de betreffende technische instellingen van uw browser kenbaar maken. U hebt altijd de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken.

4.2 De gegevens worden gewist zodra ze niet meer noodzakelijk zijn om het doel van het verzamelen ervan te bereiken. Voor de persoonsgegevens die via het invoerscherm van het contactformulier worden verzameld, is dit het geval wanneer de betreffende interactie met u is beëindigd. De sessie kan als beëindigd worden beschouwd wanneer u uit de omstandigheden kunt afleiden dat de betreffende kwestie afdoend is opgelost.

 

5. Gebruik van onze webshop

5.1 Als u producten via onze webshop wilt bestellen, is het voor het sluiten van de overeenkomst noodzakelijk dat u die persoonsgegevens verstrekt die wij voor de afhandeling van uw bestelling nodig hebben. Verplichte gegevens die noodzakelijk zijn voor de afhandeling van de overeenkomsten zijn apart gemarkeerd; andere gegevens zijn facultatief. De rechtsgrond voor de verwerking van deze persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, punt b), van de AVG.

5.2 U kunt vrijwillig een klantaccount aanmaken, waarin wij uw gegevens in verband met latere aanvullende aankopen kunnen opslaan. Bij het aanmaken van een account via ‘Mijn account’ of ‘Aanmelden’ worden de door u verstrekte gegevens herroepelijk opgeslagen. U kunt uw klantaccount altijd wissen; u kunt dit laten doen door een bericht naar bovengenoemd contactadres te sturen. De rechtsgrond voor de verwerking van deze persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, punt b), van de AVG.

5.3 Uw adres-, betalings- en bestelgegevens worden na afhandeling van de overeenkomst gedurende de fiscaal en handelsrechtelijk verplichte bewaartermijn van tien jaar bewaard en daarna gewist, tenzij u hebt ingestemd met een langere opslagduur of tenzij verdere verwerking van de gegevens noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte. De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met de nakoming van de wettelijke archiverings- en bewaarplichten is artikel 6, lid 1, punt c), van de AVG.

5.4 De door u verstrekte gegevens verwerken wij voor de afhandeling van uw bestelling. Voor het nakomen van de overeenkomst sturen wij uw gegevens door naar het met de levering belaste transportbedrijf, indien dit noodzakelijk is voor de levering van de bestelde producten. Afhankelijk van de betalingsdienst die u tijdens het plaatsen van de bestelling hebt gekozen, sturen wij ter afhandeling van betalingen de daarvoor opgeslagen betalingsgegevens door naar de met de betaling belaste kredietinstelling en evt. naar de door ons daarmee belaste betalingsdiensten c.q. naar de geselecteerde betalingsdienst. Gedeeltelijk verzamelen de geselecteerde betalingsdiensten deze gegevens ook zelf, indien u bij hen een account hebt aangemaakt. In dat geval moet u zich tijdens het plaatsen van de bestelling met uw toegangsgegevens aanmelden bij de betalingsdienst. In dat opzicht is de privacyverklaring van de betreffende betalingsdienst van toepassing. De bestelling wordt afgehandeld via de ERP-oplossingen van ‘Afterbuy’ (VIA Online GmbH in Krefeld) en ‘pixi’ (Descartes Systems GmbH in München). In dat opzicht is de privacyverklaring van de betreffende ERP-dienstverlener van toepassing. Volgens artikel 6, lid 1, zin 1, punt b), van de AVG hebben wij het recht om deze persoonsgegevens door te sturen. Uw email-adres en telefonnummer worden, zodra u hiermee gedurende het bestelproces overeen stemt, naar de DHL Paket GmbH doorgegeven, zodat u statusinformatie van uw mailing kunt ontvangen. Volgens artikel 6, lid 1, zin 1, punt a), van de AVG hebben wij het recht om deze persoonsgegevens met uw toestemming door te sturen. Onze dienstverleners mogen uw gegevens alleen verwerken en gebruiken voor het doel waarvoor deze, indien nodig, naar hen werden doorgestuurd. De gegevens zijn altijd toegankelijk. Indien gegevens naar externe dienstverleners worden doorgestuurd, waarborgen wij door technische en organisatorische maatregelen dat de voorschriften inzake gegevensbescherming worden nageleefd.

5.5 U bent niet verplicht om de bovengenoemde persoonsgegevens beschikbaar te stellen. De verstrekte gegevens zijn noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. Zonder deze gegevens kan er evt. geen communicatie plaatsvinden en kan er geen overeenkomst worden gesloten of afgehandeld.

 

6. Newsletter

6.1 Met uw toestemming kunt u zich op onze newsletter abonneren, waarmee wij u over onze actuele interessante aanbiedingen informeren. De producten en diensten die daarin worden aangeboden, worden in de toestemmingsverklaring vermeld.

6.2 Voor de aanmelding voor onze Newsletter gebruiken wij de zgn. double-opt-inmethode. Dit betekent dat wij na uw aanmelding een e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres sturen, waarin wij u verzoeken te bevestigen dat u de newsletter wilt ontvangen. Bovendien slaan wij telkens de door u gebruikte IP-adressen en de tijdstippen van uw aanmelding en bevestiging op. Zo kunnen wij aantonen dat u zich aangemeld hebt en evt. mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens ophelderen. Rechtsgrond is art. 6, lid 1, punt a) en c), art. 7, lid 1, van de AVG.

6.3 Om de newsletter te kunnen ontvangen, bent u uitsluitend verplicht om uw e-mailadres op te geven. Aanvullende, speciaal gemarkeerde gegevens verstrekt u vrijwillig en worden gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Nadat wij uw bevestiging hebben ontvangen, slaan wij uw e-mailadres op om u de newsletter te kunnen toesturen. Rechtsgrond is artikel 6, lid 1, punt a), van de AVG. De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel waarvoor ze zijn verzameld te bereiken. Het e-mailadres van de gebruiker wordt daarom opgeslagen zolang het abonnement op de newsletter loopt.

6.4 U kunt uw toestemming voor het toesturen van de newsletter altijd weer intrekken en u kunt de newsletter altijd opzeggen. U kunt uw toestemming intrekken door te klikken op de betreffende link in elke newsletter-e-mail of door een bericht te sturen naar het in de colofon genoemde contactadres.

6.5 Als newsletter-software wordt Mailjet gebruikt. Daarbij worden uw gegevens naar Mailjet GmbH gestuurd. Het is Mailjet niet toegestaan om uw gegevens te verkopen en voor andere doeleinden te gebruiken dan voor de verzending van newsletters. Mailjet is een Duitse, gecertificeerde aanbieder, die volgens de eisen van de AVG is geselecteerd. Rechtsgrond is artikel 6, lid 1, punt a) en f), van de AVG. Nadere informatie vindt u hier: https://www.mailjet.de/sicherheit-datenschutz/. U kunt uw toestemming voor de opslag van de gegevens, van het e-mailadres en voor het gebruik ervan voor het verzenden van de newsletter altijd weer intrekken, bijvoorbeeld via de link ‘Afmelden’ in de newsletter. De maatregelen inzake gegevensbescherming worden continu in technisch opzicht vernieuwd. Daarom verzoeken wij u om op de hoogte te blijven van onze maatregelen inzake gegevensbescherming door regelmatig onze privacyverklaring te bekijken.

 

7. Samenwerking met Google Analytics

7.1 Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics gebruikt zgn. cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die het cookie over uw gebruik van deze website genereert, wordt meestal naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen. Bij activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten waarmee de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte is gesloten, eerst door Google ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere diensten aan de websitebeheerder te verlenen die betrekking hebben op het website- en internetgebruik.

7.2 Het IP-adres dat in verband met de analyse door Google Analytics door uw browser is doorgestuurd, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

7.3 U kunt voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen door de betreffende instellingen van uw browsersoftware aan te passen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies op deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens die door het cookie zijn gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) registreert en verwerkt door via de volgende link een beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

7.4 Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie ‘_anonymizelp()’. Daarmee worden IP-adressen in verkorte vorm verder verwerkt en kan identificatie van personen worden uitgesloten. Hierdoor wordt dus uitgesloten dat u eventueel met de over u verzamelde gegevens kunt worden geïdentificeerd en de persoonsgegevens worden daardoor direct gewist.

7.5 Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Met behulp van de verkregen statistische resultaten kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker nog interessanter maken. Voor de uitzonderingen waarbij persoonsgegevens naar de VS worden overgedragen, heeft Google zich aangesloten bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rechtsgrond voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6, lid 1, punt f), van de AVG.

7.6 Informatie van de externe aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, fax: +353 (1) 436 1001, gebruikersvoorwaarden:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html, overzicht over de gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html en de Privacyverklaring: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

8. Gebruik van Google Adwords Conversion

8.1 Wij gebruiken de diensten van Google Adwords om met behulp van reclamemateriaal (zogenaamde Google Adwords) op externe websites te wijzen op onze aantrekkelijke aanbiedingen. Wij kunnen de gegevens van de reclamecampagnes analyseren om te zien hoe succesvol de afzonderlijke reclamecampagnes zijn. Wij doen dit om u reclame te tonen die voor u interessant is, om onze website voor u op een interessantere manier vorm te geven en voor een eerlijke berekening van reclamekosten.

8.2 Dit reclamemateriaal wordt door Google via zogenaamde ‘Ad Servers’ geleverd. Daarvoor gebruiken wij Ad Server-cookies, waarmee bepaalde parameters voor het meten van succes, zoals de weergave van de advertenties of het aantal klikken door de gebruikers, kunnen worden gemeten. Als u via een Google-advertentie op onze website terechtkomt, wordt door Google Adwords een cookie op uw computer opgeslagen. Deze cookies zijn meestal na dertig dagen niet meer actief en zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. Bij dit cookie worden meestal als analysewaarden de unique cookie-ID, het aantal Ad impressions per plaatsing (frequency), de laatste impression (relevant voor post-view conversions) en opt-outinformatie (markering dat de gebruiker dit niet meer wenst te ontvangen) opgeslagen.

8.3 Met deze cookies kan Google uw internetbrowser herkennen. Wanneer een gebruiker bepaalde pagina's binnen de website van een Adwords-klant bezoekt en het op zijn computer opgeslagen cookie nog actief is, kunnen Google en de klant zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze site is doorgestuurd. Aan elke Adwords-klant wordt een ander cookie toegewezen. Cookies kunnen dus niet via de websites van Adwords-klanten worden gevolgd. Wij zelf verzamelen en verwerken via de genoemde advertenties geen persoonsgegevens. Wij ontvangen van Google alleen statistische analyses. Aan de hand van deze analyses kunnen wij bepalen welke van de gebruikte advertenties met name effectief zijn. Uitgebreidere gegevens over het gebruik van de advertenties ontvangen wij niet; wij kunnen met name de gebruikers niet aan de hand van deze informatie identificeren.

8.4 Vanwege de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch en direct verbinding met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van dit hulpmiddel door Google worden verzameld en informeren u daarom op basis van de informatie zoals die bij ons bekend is: Door de integratie van AdWords Conversion ontvangt Google de informatie dat u het betreffende gedeelte van onze website hebt geopend of op een advertentie van ons hebt geklikt. Indien u bij een dienst van Google geregistreerd staat, kan Google het bezoek aan uw account toewijzen. Zelfs wanneer u niet bij Google geregistreerd staat c.q. u niet hebt aangemeld, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres registreert en opslaat.

8.5 U kunt deelname aan deze trackingmethode op diverse manieren voorkomen: a) via de desbetreffende instellingen van uw browsersoftware, met name het onderdrukken van cookies van derden zorgt ervoor dat u geen advertenties van externe aanbieders ontvangt; b) door deactivering van de cookies voor conversion-tracking, door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein ‘www.googleadservices.com’ worden geblokkeerd, http://www.google.com/settings/ads, waarbij deze instelling wordt gewist wanneer u uw cookies wist; c) door deactivering van de op interesse gebaseerde advertenties die tot de zelfreguleringscampagne ‘About Ads’ behoren, via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt gewist wanneer u uw cookies wist; d) door permanente deactivering in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome via de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wij wijzen u erop dat u ook in dat geval niet alle functies van dit aanbod volledig kunt gebruiken.

8.6 Rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, punt f), van de AVG. Nadere informatie over de gegevensbescherming bij Google vindt u hier: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy en https://services.google.com/sitestats/de.html. Ook kunt u de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bekijken op http://www.networkadvertising.org. Google heeft zich aangesloten bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

9. Samenwerking met Criteo

9.1 Op deze website wordt voor marketingdoeleinden en met behulp van de technologieën van Criteo GmbH informatie over het surfgedrag van de websitebezoekers in geanonimiseerde vorm verzameld en opgeslagen. Daarvoor worden cookies gebruikt (zie onder 2). Criteo analyseert het surfgedrag aan de hand van een algoritme en kan aansluitend gericht gepersonaliseerde reclamebanners c.q. advertenties op andere websites (zgn. publishers) weergeven. In geen enkel geval kunnen de verzamelde gegevens worden gebruikt om de bezoekers van deze website persoonlijk te identificeren. De verzamelde gegevens worden uitsluitend ter verbetering van het aanbod gebruikt. De gegevens worden op geen enkele andere manier gebruikt en ook niet doorgegeven aan derden.

9.2 U kunt bezwaar maken tegen de geanonimiseerde analyse van uw surfgedrag door via de site https://www.criteo.com/de/privacy/ op deze link te klikken. Als er, nadat u zich hebt afgemeld (opt-outcookie), nog steeds gepersonaliseerde Criteo-banners verschijnen, klik dan op https://www.criteo.com/de/privacy/.

9.3 Nadere informatie over de technologie van Criteo vindt u in de privacybepalingen van Criteo op https://www.criteo.com/de/privacy/.

 

10. Samenwerking met affilinet

10.1 Wij maken gebruik van het aanbod van affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 München, Duitsland. Affilinet is een Duits affiliate-netwerk, dat affiliate-marketing aanbiedt.

10.2 Affiliate-systemen zijn door internet ondersteunde verkoopmethoden, waarbij meestal een commerciële aanbieder (merchant of advertiser) zijn verkooppartners (affiliates of publisher) door middel van provisies een vergoeding betaalt. De aanbieder stelt daarbij reclamemateriaal ter beschikking, dat de affiliate op zijn websites gebruikt of via andere kanalen, zoals keyword advertising of e-mailmarketing, kan inzetten.

10.3 Affilinet plaatst daarvoor een cookie (zie 2). Het trackingcookie van affilinet slaat geen persoonsgegevens op. Alleen het identificatienummer van de affiliate, en ook dat van de potentiële bemiddelende partner, alsmede het referentienummer van de bezoeker van een website en van het aangeklikte reclamemateriaal worden opgeslagen. Het doel van de opslag van deze gegevens is de afhandeling van provisiebetalingen tussen een merchant en de affiliate, die via het affiliate-netwerk, dus affilinet, worden afgehandeld.

10.4 U kunt het plaatsen van een cookie voorkomen via de desbetreffende instellingen van uw browsersoftware c.q. door deactivering van de cookies, door uw browser zo in te stellen dat cookies uit het domein ‘www.affili.net’ worden geblokkeerd.

10.5 De toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van affilinet kunt u bekijken op https://www.affili.net/de/footeritem/datenschutz.

 

11. Samenwerking met AWIN

11.1 Wij maken gebruik van het aanbod van AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn, Duitsland. AWIN is een Duits affiliate-netwerk, dat affiliate-marketing aanbiedt.

11.2 Affiliate-systemen zijn door internet ondersteunde verkoopmethoden, waarbij meestal een commerciële aanbieder (merchant of advertiser) zijn verkooppartners (affiliates of publisher) door middel van provisies een vergoeding betaalt. De aanbieder stelt daarbij reclamemateriaal ter beschikking, dat de affiliate op zijn websites gebruikt of via andere kanalen, zoals keyword advertising of e-mailmarketing, kan inzetten.

11.3 AWIN plaatst daarvoor een cookie (zie 2). Het trackingcookie van AWIN slaat geen persoonsgegevens op. Alleen het identificatienummer van de affiliate, en ook dat van de potentiële bemiddelende partner, alsmede het referentienummer van de bezoeker van een website en van het aangeklikte reclamemateriaal worden opgeslagen. Het doel van de opslag van deze gegevens is de afhandeling van provisiebetalingen tussen een merchant en de affiliate, die via het affiliate-netwerk, dus AWIN, worden afgehandeld.

11.4 U kunt het plaatsen van een cookie voorkomen via de desbetreffende instellingen van uw browsersoftware c.q. door deactivering van de cookies, door uw browser zo in te stellen dat cookies uit het domein ‘www.awin.com’ worden geblokkeerd.

11.5 De toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van AWIN kunt u bekijken op https://www.awin.com/de/rechtliches/privacy-policy-DACH.

 

12. Samenwerking met Pushcrew 12.1 Deze website maakt gebruik van de software Pushcrew van Wingify, gevestigd in 14th Floor, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, India. Pushcrew biedt ons de mogelijkheid om via de ‘native’ push-API’s van diverse browsers pushberichten naar u te sturen. Pushberichten zijn altijd van uw toestemming afhankelijk, die u via uw browser met geven. Nadat u via onze website toestemming voor pushberichten hebt gegeven, kunt u dit via de instellingen van uw browser altijd weer ongedaan maken. 12.2 De toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Pushcrew kunt u bekijken op https://pushcrew.com/privacy-policy/.

 

13. News-services via WhatsApp

13.1 U hebt op onze website de mogelijkheid om u in te schrijven voor de ontvangst van news en van informatie over aanbiedingen van onze webshop via de messaging-dienst WhatsApp. Deze service stellen wij via MessengerPeople GmbH, Schwanthaler Straße 32, 80336 München, Duitsland, ter beschikking. Dit bedrijf hebben wij belast met de technische uitvoering van het verzenden van de berichten.

13.2 De verzending van de berichten vindt altijd via een in onze naam aangemaakte WhatsApp-account plaats. Met de verzending van een startbericht stemt u overeenkomstig art. 6, lid 1, punt a), van de AVG ermee in dat de verzender uw persoonsgegevens (bijv. achternaam en voornaam, telefoonnummer, messenger-ID, profielbeeld, berichten) gebruikt voor de directe communicatie en voor de daarvoor vereiste gegevensverwerking met gebruikmaking van de geselecteerde messenger. Voor het gebruik van deze dienst is een bestaande messaging-account bij de betreffende aanbieder nodig. De verantwoordelijke aanbieder van de messenger bevindt zich bij:

•Whatsapp WhatsApp, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Californië 94025, VS; de privacyverklaring kan worden bekeken op https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

•Facebook Messenger Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS; de privacyverklaring kan worden bekeken op www.facebook.com/about/privacy.

•Telegram Telegram Messenger LLP 71-75 Shelton Street, Covent Garden, Londen, Verenigd Koninkrijk; de privacyverklaring kan worden bekeken op https://telegram.org/privacy.

•Insta News Pylba Inc., 314 27th Avenue, San Mateo, CA, 94403, VS; de privacyverklaring kan worden bekeken op apps.pylba.com/privacy.

De betreffende aanbieder ontvangt persoonsgegevens (vooral metagegevens van de communicatie), die ook op servers buiten de EU (bijv. VS) worden verwerkt, waar geen redelijk gegevensbeschermingsniveau kan worden gegarandeerd. Whatsapp Inc. en Facebook Inc zijn echter gecertificeerd volgens de Privacy Shield-overeenkomst en garanderen daardoor dat het Europese gegevensbeschermingsrecht wordt nageleefd. Nadere informatie kunt u vinden in de bovenstaande richtlijnen inzake de bescherming van persoonsgegevens van de betreffende messenger. De verzender heeft geen precieze kennis noch invloed op de gegevensverwerking door de betreffende aanbieder. U hebt altijd de mogelijkheid om u af te melden voor de ontvangst van berichten van MessengerPeople via WhatsApp, door het bericht ‘STOP’ naar de WhatsApp-account te sturen, via welke u zich eerst voor de berichtenservice had aangemeld. U kunt daarnaast MessengerPeople altijd verzoeken om bovengenoemde gegevens te wissen, door het bericht ‘ALLE GEGEVENS WISSEN’ naar de betreffende WhatsApp-account te sturen.

13.3 Informatie over het gebruik en de bediening van door MessengerPeople verstrekte news-services vindt u ook bij de betreffende aanmelding voor het gewenste news. Bovendien is uitvoerige informatie over het gebruik van persoonsgegevens door MessengerPeople te vinden bij de opmerkingen over gegevensbescherming van MessengerPeople op https://www.messengerpeople.com/de/datenschutzerklaerung/.

 

14. Gebruik van gegevens voor postreclame en uw recht van bezwaar

14.1 Daarnaast behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam, uw postadres en – voor zover wij deze aanvullende gegevens in het kader van het sluiten van de overeenkomst met u hebben ontvangen – uw titel, academische graad, uw geboortejaar en uw beroepsmatige, branchegerelateerde of zakelijke naam op gecombineerde lijsten op te slaan en voor eigen reclamedoeleinden te gebruiken, bijv. voor het per reguliere post toesturen van interessante aanbiedingen en informatie over onze producten. U kunt deze opslag en dit gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden altijd weigeren, door een bericht te sturen naar onderstaande contactpersoon.

 

15. Verzending van beoordelingsherinneringen per e-mail

15.1 Indien u ons hiervoor tijdens het bestelproces of nadat u uw bestelling hebt geplaatst uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, door op een hiervoor bestemde knop te klikken, gebruiken wij uw e-mailadres om u te herinneren aan het verzoek om via het door ons gebruikte beoordelingssysteem een beoordeling van uw bestelling te geven. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken door een bericht naar bovengenoemd contactadres te sturen.

 

16. Lidmaatschap van de DealClub

 

16.1 Deelname aan het voordeelprogramma vindt plaats binnen het kader van de dienovereenkomstige deelnamevoorwaarden. Ter afsluiting c.q. om te voldoen aan de deelnamevoorwaarden, wordt de vervaldatum van uw lidmaatschap aan het voordeelprogramma aan uw klantgegevens (naam, adres, e-mailadres, betalingsgegevens) die reeds bij ons zijn opgeslagen, toegevoegd en verwerkt. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 letter b) AVG.

 

16.2 Uw klantgegevens worden na uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de fiscaalrechtelijke en commerciële bewaarplichten van tien jaar opgeslagen en daarna gewist, voor zover u niet hebt toegestemd in verdere opslag of voor zover de verdere verwerking niet is vereist voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens ten behoeve van de naleving van de wettelijke archiverings- en bewaarplichten is art. 6 lid 1 letter c) AVG.

 

16.3 U bent er niet toe verplicht om de bovengenoemde persoonsgebonden gegevens ter beschikking te stellen. De verstrekte gegevens zijn vereist voor deelname aan het voordeelprogramma. Als deze gegevens niet ter beschikking worden gesteld, is er eventueel geen communicatie, afsluiting van de overeenkomst of een uitvoering van de overeenkomst mogelijk.

 

17. Samenwerking met CrossEngage

17.1 Op deze website wordt voor marketingdoeleinden en met behulp van de technologieën van CrossEngage GmbH, Bertha-Benz-Straße 5, 10557 Berlijn, Duitsland, informatie over het surf- en bestelgedrag van ingelogde websitebezoekers verzameld, die op het SaaS-platform van CrossEngage GmbH wordt opgeslagen. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van uw sessiecookie in onze webshop (zie onder 2). Deze gegevens vormen voor ons de basis om deze gebruikers geïndividualiseerde berichten via Cross-Channel-marketingcampagnes te sturen, mits de gebruikers zich overeenkomstig de gegevensbeschermingsvoorschriften hebben aangemeld bij het betreffende marketingkanaal. Het doel hiervan is om ons aanbod voor u als gebruiker op een interessantere manier vorm te geven. De rechtsgrond voor de verwerking van deze persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, punt f), van de AVG.

17.2 Van klanten die een bestelling hebben verzonden of zich via hun klantaccount hebben aangemeld, worden daarbij de volgende persoonsgegevens gebruikt:

•stamgegevens van personen;

•stamgegevens van overeenkomsten;

•klantgeschiedenis;

•gebruikersspecifieke clickstream-gegevens;

•contractuele afrekeningsgegevens.

 

17.3 U kunt altijd bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor de weergave van persoonlijke aanbiedingen en acties door een e-mail naar optout@crossengage.io te sturen.

17.4 Nadere informatie over de technologie van CrossEngage vindt u in de bepalingen inzake gegevensbescherming van CrossEngage op https://www.crossengage.io/de/datenschutzerklaerung/.

 

18. Samenwerking met brytes

Deze website maakt gebruik van diensten van brytes GmbH (https://www.brytes.de, Am Rombergpark 31a, 44225 Dortmund, Duitsland), waarbij we gericht zijn op een op behoeften afgestemde vormgeving en optimalisering van deze website. De daarvoor verzamelde gegevens worden geanonimiseerd opgeslagen en gebruikt om daaruit gepseudonimiseerde gedragingen af te leiden. Daarbij worden cookies gebruikt. Gebruiks- en gedragsgegevens worden daarbij alleen met toestemming met persoonlijke stamgegevens gecombineerd en uitsluitend anoniem bekeken. Tijdens de anonimisering worden ook IP-adressen onherkenbaar gemaakt. Tegen deze vorm van gegevensverzameling en -verwerking kunt u hier bezwaar maken.

 

19. Facebook-pixel, custom audiences en Facebook-conversion

Bij onze online aanbiedingen wordt vanwege onze gerechtvaardigde belangen ten aanzien van de analyse, de optimalisatie en het economisch beheer van onze online aanbiedingen en voor deze doeleinden gebruikgemaakt van de zgn. Facebook-pixel van het sociale netwerk Facebook, dat beheerd wordt door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, c.q. als u binnen de EU gevestigd bent, door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (‘Facebook’).

Facebook is gecertificeerd volgens de Privacy Shield-overeenkomst en garandeert daardoor dat het Europese gegevensbeschermingsrecht wordt nageleefd (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Rechtsgrond is artikel 6, lid 1, punt f), van de AVG, waarbij wij ons op de volgende gerechtvaardigde belangen baseren: Met behulp van de Facebook-pixel kan Facebook enerzijds de bezoekers van onze online aanbiedingen als doelgroep voor de weergave van advertenties (zgn. Facebook Ads) identificeren. Dienovereenkomstig gebruiken wij de Facebook-pixel om de door ons gekoppelde Facebook Ads alleen te tonen aan die Facebook-gebruikers die ook belangstelling voor onze online aanbiedingen hebben getoond of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. belangstelling voor bepaalde onderwerpen of producten, die aan de hand van de bezochte websites wordt bepaald), die wij naar Facebook sturen (zgn. custom audiences). Met behulp van de Facebook-pixel willen wij ook ervoor zorgen dat onze Facebook Ads overeenkomen met de mogelijke belangstelling van de gebruikers en niet storend werken. Met de Facebook-pixel kunnen wij bovendien de effectiviteit van de Facebook-advertenties voor statistische doelen en marktonderzoeksdoeleinden analyseren, door te kijken of gebruikers na het klikken op een Facebook-advertentie naar onze website werden doorgestuurd (zgn. conversion).

De verwerking van de gegevens door Facebook vindt plaats in het kader van de richtlijn van Facebook inzake gegevensverwerking. Algemene informatie over de weergave van Facebook Ads vindt u in de richtlijn van Facebook inzake gegevensverwerking: https://www.facebook.com/policy. Speciale informatie en details over de Facebook-pixel en het functioneren ervan vindt u in het Help-gedeelte van Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

U kunt bezwaar maken tegen de verzameling van gegevens via de Facebook-pixel en het gebruik van uw gegevens voor de weergave van Facebook Ads. Om in te stellen welke soorten advertenties u op Facebook worden getoond, kunt u naar de door Facebook ingerichte site gaan en daar de aanwijzingen over de instellingen van op gebruik gebaseerde reclame volgen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. De instellingen vinden platformonafhankelijk plaats, d.w.z., ze worden voor alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten, overgenomen. Bovendien bieden wij u direct in de online shop de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het gebruik van de Facebook-pixel. Hiervoor verschijnt er een banner incl. opt-outlink op onze website. De beslissing van een gebruiker wordt daarbij met de zogenaamde Web-Storage-API (HTML5-Storage-Object) met een onbeperkte geldigheidsduur in de browser opgeslagen.

U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van cookies die voor de bereiksmeting en reclamedoeleinden worden gebruikt, op de deactiveringssite van het netwerkinitiatief (http://optout.networkadvertising.org/) en daarnaast op de Amerikaanse website (http://www.aboutads.info/choices) of de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

 

20. Samenwerking met trbo

Gepersonaliseerde informatie en aanbiedingen door trbo GmbH, Leopoldstr. 41, 80802 München, Duitsland (http://www.trbo.com/)

Wij willen onze website optimaal vormgeven en werken daarvoor samen met externe dienstverleners, wier trackingtools wij gebruiken om onze online aanbiedingen te beheren en te verbeteren, vooral om het gebruik van onze online aanbiedingen en de effectiviteit van onze online reclame te meten. Dit geeft ons inzicht in de sites die voor de gebruikers van onze diensten bijzonder aantrekkelijk zijn, in welke producten onze klanten het meest geïnteresseerd zijn en welke individuele aanbiedingen wij onze websitegebruikers telkens moeten tonen.

De op die manier verzamelde en gebruikte gegevens worden altijd uitsluitend onder een pseudoniem (bijv. een toevallig identificatienummer) opgeslagen en worden niet gecombineerd met uw persoonsgegevens (bijv. naam, adres etc.). Indien de externe dienstverleners toegang tot de gegevens krijgen, vindt dit uitsluitend in onze opdracht en onder ons beheer plaats.

Voor de toegepaste trackingtools worden zogenaamde cookies en webbakens gebruikt om de volgende informatie te verzamelen: Welke sites worden wanneer, hoe vaak en in welke volgorde bezocht, naar welke producten wordt gezocht, op welke links c.q. aanbiedingen wordt er geklikt en welke bestellingen worden er geplaatst. Als u niet wilt dat wij via deze site informatie over uw gebruik van de website verzamelen en gebruiken, kunt u daartegen bezwaar maken door op de volgende link te klikken (zgn. opt-out): https://track2.trbo.com/optout.php?redirect=XXX. Daarbij wordt er een opt-outcookie op uw computer geplaatst dat geen voor tracking geschikte gegevens bevat, maar uitsluitend bedoeld is om uw bezwaar tegen het verzamelen van gegevens te herkennen, zodat dat niet meer wordt uitgevoerd.

21. Adrescontrole

Voor het controleren/corrigeren van adressen bij bestellingen maken wij gebruik van de diensten van Deutsche Post Direkt GmbH, Junkersring 57, 53844 Troisdorf, Duitsland. Daarbij sturen wij uw gegevens (naam, adres) ter verificatie van uw adres (controle van leverbaarheid) naar Deutsche Post Direkt GmbH. Rechtsgrond voor deze verzendingen en gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt f), van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang is het garanderen van de leverbaarheid van productzendingen en het voorkomen van onnodige aanpassingen achteraf van het leveringsadres c.q. van retourzendingen omdat er een verkeerd adres vermeld staat. De verzonden gegevens worden bij de dienstverlener uiterlijk negentig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden gewist.

Informatie over de gegevensbescherming bij Deutsche Post Direkt GmbH en over uw recht van bezwaar vindt u hier: https://www.deutschepost.de/de/d/deutsche-post-direkt/deutsche-post-direkt-datenschutz.html.

 

22. Gegevensbeveiliging

22.1 Wij gebruiken tijdens het websitebezoek de veel voorkomende SSL-procedure (Secure Socket Layer), in combinatie met telkens het hoogste versleutelingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. Meestal is dit een 256 bitsversleuteling. Als uw browser geen 256 bitsversleuteling ondersteunt, gebruiken wij in plaats daarvan de 128 bit v3-technologie. Of een afzonderlijke site van onze gehele internetsite versleuteld wordt overgedragen, herkent u aan de weergave van een gesloten slotje c.q. aan het slotsymbool in de onderste statusbalk van uw browser.

22.2 Daarnaast nemen wij passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen toegang door onbevoegden. Onze veiligheidsmaatregelen worden conform de technologische ontwikkeling continu verbeterd.

 

IV. Verzameling van persoonsgegevens tijdens contactopname per e-mail, post of telefonisch

 

1. Verzameling van persoonsgegevens van klanten, geïnteresseerden en leveranciers

1.1 Wij verzamelen uw persoonsgegevens als klant, geïnteresseerde of leverancier alleen wanneer u ons deze vrijwillig per e-mail, per post of telefonisch ter beschikking stelt. In dat geval registreren wij de informatie die voor het opnemen van contact noodzakelijk is. Daartoe behoren vooral naam en verstrekte contactgegevens, datum en reden voor de contactopname. De persoonsgegevens die van u zijn verzameld, gebruiken wij alleen om u de gewenste producten en diensten beschikbaar te stellen (rechtsgrond artikel 6, lid 1, punt b), van de AVG) of voor andere doeleinden waarvoor u toestemming hebt gegeven (rechtsgrond artikel 6, lid 1, punt a), van de AVG) en die in deze privacyverklaring staan beschreven. U hebt altijd de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken.

1.2 U bent niet verplicht om de bovengenoemde persoonsgegevens beschikbaar te stellen. De verstrekte gegevens zijn noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. Zonder deze gegevens kan er evt. geen communicatie plaatsvinden en kan er geen overeenkomst worden gesloten of afgehandeld.

1.3 De overdracht van in bepaalde gevallen relevante gegevens vindt plaats op basis van de wettelijke bepalingen of van een overeenkomst op openbare plaatsen indien er sprake is van zwaarder wegende wetgeving, aan externe dienstverleners of andere opdrachtnemers, mits u toestemming hebt gegeven of indien de overdracht vanwege een zwaarder wegend belang toegestaan is. Wij zijn niet van plan om uw gegevens naar een ontvanger in een derde land (geen lidstaat van de EU/EER) of een internationale organisatie te sturen.

1.4 De gegevens worden gewist zodra ze niet meer noodzakelijk zijn om het doel van het verzamelen ervan te bereiken. Bij de verstrekte persoonsgegevens is dit het geval wanneer de betreffende sessie met u is beëindigd. De sessie kan als beëindigd worden beschouwd wanneer u uit de omstandigheden kunt afleiden dat de betreffende kwestie afdoend is opgelost. Indien voor de verstrekte gegevens een fiscaal- en handelsrechtelijke bewaartermijn geldt, worden deze gegevens gedurende de verplichte bewaartermijn van tien jaar bewaard, waarna ze worden gewist, tenzij u hebt ingestemd met een langere opslagduur of tenzij verdere verwerking van de gegevens noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte. De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met de nakoming van de wettelijke archiverings- en bewaarplichten is artikel 6, lid 1, punt c), van de AVG.

 

2. Verzamelen van persoonsgegevens van sollicitanten

2.1 Wij verzamelen uw persoonsgegevens als sollicitant alleen wanneer u ons deze vrijwillig per e-mail, per post of telefonisch ter beschikking stelt. Dit geldt zowel voor sollicitaties op basis van vacatures als voor open sollicitaties. In dat geval registreren wij de informatie die in verband met de sollicitatie is verstrekt. Daartoe behoren met name naam, geboortedatum, contactgegevens, interesses, kwalificatiegegevens en opleidings- en beroepsgegevens. De persoonsgegevens die van u zijn verzameld, worden alleen gebruikt om de sollicitatieprocedure uit te voeren (rechtsgrond artikel 6, lid 1, punt a), b) en f), van de AVG, § 26 BDSG).

2.2 U bent niet verplicht om de bovengenoemde persoonsgegevens beschikbaar te stellen. De verstrekte gegevens kunnen noodzakelijk zijn voor het sluiten van een toekomstige overeenkomst na afloop van de sollicitatieprocedure. Zonder deze gegevens kan er evt. geen communicatie plaatsvinden en kan er geen sollicitatieprocedure plaatsvinden of een overeenkomst worden gesloten.

2.3 De overdracht van in bepaalde geval relevante gegevens vindt plaats op basis van de wettelijke bepalingen of van een overeenkomst. De gegevens worden verzonden naar medewerkers van de personeelsafdeling, medewerkers van de directie en naar de betreffende afdelingsmanager. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven. Wij zijn niet van plan om uw gegevens naar een ontvanger in een derde land (geen lidstaat van de EU/EER) of een internationale organisatie te sturen.

2.4 De gegevens worden gewist zodra ze niet meer noodzakelijk zijn om het doel van het verzamelen ervan te bereiken. Daarom bewaren wij uw gegevens na afloop van de sollicitatieprocedure bij een afwijzing gedurende zes maanden, nadat de afwijzingsbeslissing aan u is meegedeeld. Wanneer u met een langere bewaartermijn hebt ingestemd, is de opslagduur twee jaar. Daarna worden uw gegevens gewist of vragen wij u opnieuw om toestemming. U hebt altijd de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken.

 

V. Aanwezigheid op sociale media

 

Wij maken momenteel gebruik van de volgende sociale netwerken, communicatiediensten en platformen: Facebook, Google+, Twitter en Instagram. Wij zijn in eerste instantie op deze sociale media aanwezig om met klanten, geïnteresseerden en gebruikers te communiceren, onze merkbekendheid te verhogen en reclame te maken voor onze producten en diensten.

1.2 Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingen en ook de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking en de bewaartermijnen zijn ons niet bekend. Ook hebben wij geen informatie over het wissen van de verzamelde gegevens.

1.3 De betreffende aanbieder slaat de gegevens die over u zijn verzameld op in de vorm van een gebruiksprofiel en hij gebruikt ze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of voor een op behoeften afgestemde vormgeving van zijn website. Een dergelijke analyse vindt met name (ook voor niet-aangemelde gebruikers) plaats met het oog op de weergave van op behoeften afgestemde reclame. De rechtsgrond voor het gebruik van deze sociale media is artikel 6, lid 1, punt f), van de AVG, omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben ten aanzien van de communicatie met klanten en geïnteresseerden en het informeren van hen over de aanwezigheid op sociale media. Wanneer de betreffende aanbieder u toestemming heeft gevraagd voor de verwerking van uw persoonsgegevens, is de rechtsgrond voor de verwerking artikel 6, lid 1, punt a), 7, van de AVG.

1.4 Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders alsmede uw desbetreffende rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de informatie van de aanbieders over gegevensbescherming. U hebt in ieder geval recht op bezwaar tegen het aanmaken van gebruikersprofielen; hiervoor moet u contact opnemen met de betreffende aanbieder. Ook als u uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen, verwijzen wij naar de betreffende aanbieder. Alleen de aanbieders hebben toegang tot uw gegevens en kunnen bijvoorbeeld informatie verstrekken of gegevens wissen. Daarnaast helpen wij u graag:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, VS; http://www.facebook.com/policy.php; nadere informatie over gegevensverzameling: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications en http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Wij werken samen met Facebook op basis van een contract overeenkomstig art. 26 van de AVG, dat u hier kunt bekijken: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Facebook heeft zich aangesloten bij het EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google heeft zich aangesloten bij het EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Californië 94103, VS; https://twitter.com/privacy. Twitter heeft zich aangesloten bij het EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

 

VI. Bezwaar tegen of intrekken van toestemming voor verwerking gegevens

 

1. Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze altijd weer intrekken. Dit beïnvloedt de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens, nadat u ons daarover hebt geïnformeerd.

2. Wanneer wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op de afweging van belangen, kunt u bezwaar tegen de verwerking maken. Dit is met name het geval wanneer de verwerking niet noodzakelijk is om een overeenkomst die met u is gesloten, uit te voeren, wat door ons telkens bij de beschrijving van de functies wordt vermeld. Bij het indienen van een dergelijk bezwaar verzoeken wij u om de redenen te vermelden waarom wij uw persoonsgegevens niet mogen verwerken op de manier zoals wij dat doen. Bij een gegrond bezwaar onderzoeken wij de situatie en zullen we de gegevensverwerking stopzetten c.q. aanpassen of u de dwingende legitieme redenen kenbaar maken waarom wij de verwerking voortzetten.

3. Vanzelfsprekend kunt u altijd bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden en gegevensanalyse. U kunt uw bezwaar tegen reclame sturen naar: SportSpar GmbH, Gustav-Adolf-Ring 7 in 04838 Eilenburg (Duitsland), tel.: +49 (0)3423 7007-0, e-mail: datenschutz@sportspar.de.

 

VII. Uw rechten

 

1. Volgens artikel 15 AVG hebt u het recht om inzage te eisen in de door ons verwerkte persoonsgegevens. U hebt met name recht op informatie over de verwerkingsdoelen, de categorie persoonsgegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens bekendgemaakt zijn of worden, de geplande opslagduur, het recht op het corrigeren, wissen, beperken van de verwerking of bezwaar, het recht van beroep, de herkomst van uw gegevens, voor zover deze niet door ons zijn verzameld, en over het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en evt. bewijskrachtige informatie over de details ervan.

2. Volgens artikel 16 AVG kunt u eisen dat onjuiste gegevens direct gecorrigeerd en ontbrekende gegevens onmiddellijk aangevuld worden. Volgens artikel 17 AVG hebt u het recht om te eisen dat uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte.

3. Volgens artikel 18 AVG hebt u het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt, indien de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, maar u zich verzet tegen het wissen ervan en wij de gegevens niet meer nodig hebben, maar u deze nodig hebt voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte of indien u overeenkomstig artikel 21 van de AVG bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking.

4. Volgens artikel 20 van de AVG hebt u het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm toegezonden te krijgen, of te eisen dat uw gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgestuurd.

5. Volgens artikel 7, lid 3 van de AVG hebt u altijd het recht om uw toestemming weer in te trekken. Dit heeft als gevolg dat wij de gegevensverwerking die op uw toestemming was gebaseerd met onmiddellijke ingang niet meer mogen voortzetten.

6. U hebt volgens artikel 77 van de AVG ook het recht om bij een toezichthoudende instantie een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, zoals bij de voor ons verantwoordelijke Functionaris Gegevensbescherming: Sächsischer Datenschutzbeauftragter, Bernhard-von-Lindenau-Platz 1, 01067 Dresden, Duitsland, telefoon: +49 (0)351 493 54 01, E-mail: saechsdsb@slt.sachsen.de.

 

VIII. Actualiteit en wijziging van deze privacyverklaring

 

1. Het betreft hier de momenteel geldende versie van de privacyverklaring, met als publicatiedatum januari 2020.

2. Door de verdere ontwikkeling van onze website en onze aanbiedingen of vanwege gewijzigde wettelijke c.q. officiële voorschriften kan het nodig zijn om deze privacyverklaring te wijzigen. U kunt de meest recente versie van de privacyverklaring altijd op de website https://www.sport-korting.nl/gegevensbescherming bekijken en afdrukken.